• Bảng giá đất Cần Giờ 2021

    Bảng giá đất Cần Giờ đã được UBND thành phố ban hành theo  Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND  ngày 16 tháng 01 năm 2020, trong đó giá đất tại các trục đường như Rừng Sác hay Đào Cử đứng đầu mức giá, cao nhất không quá 1,8 triệu đồng/m2. So với.